ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SP 11

  

 

 

 

 


 

   Zakres  tematyczny, który został  zrealizowany  w okresie  X  2011 – I  2012r.

  • Na zajęciach zostały zrealizowane wszystkie tematy zgodnie z założonym harmonogramem.

   Widoczne efekty pracy z uczniami:

  • Uczniowie przełamali niechęć do nauki języka angielskiego, uwierzyli w swoje możliwości. Chętnie zgłaszają się na zajęciach, nie boją się mówić w języku angielskim, są świadomi postępów w nauce.

 

   Uwagi dotyczące realizowanego programu zajęć wyrównawczych:

  • Zakupione pomoce dydaktyczne  są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.

  • Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi tj. gry językowe,  metoda polisensoryczna, metoda komunikacyjna. Stosowane metody  nauczania zwiększają atrakcyjność zajęć , pogłębiają motywację uczniów, sprzyjają koncentracji , pozwalają zapamiętywać nowy materiał językowy w sposób świadomy i podświadomy.

  • Uczniowie chętnie zapamiętują nowe słówka  przy pomocy gry memo . Zabawa z piłką to ulubiona gra dzieci, dzięki której utrwalają nowe słownictwo, ćwiczą gramatykę, poprawną wymowę i refleks językowy.

Opracowanie: nauczyciel prowadzący zajęcia – mgr Paulina Oleś.

 


 

 

Sprawozdanie z realizacji zadania:

zajęcia  wyrównawcze  z języka angielskiego

 

Termin realizacji zadania: Adresaci zadania Liczba uczestników Liczba godzin
07.10.2011r.  – 22.06.2012r. klasy V a, b  10 68

 

Opis realizacji programu:

Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi tj. gry językowe, metoda polisensoryczna, metoda komunikacyjna. Stosowane metody nauczania zwiększały atrakcyjność zajęć, pogłębiały motywację uczniów, sprzyjały koncentracji, pozwalały zapamiętywać nowy materiał językowy w sposób świadomy i podświadomy.

Uczniowie chętnie zapamiętywali nowe słówka przy pomocy gry memo. Zabawa z piłką to ulubiona gra dzieci, dzięki której utrwaliły nowe słownictwo, ćwiczyły gramatykę, poprawną wymowę i refleks językowy.

Uczniowie rozwijali swoje kompetencje językowe korzystając z gier językowych, plansz oraz kart obrazkowych, które sprzyjają zapamiętywaniu, jak również programów multimedialnych zakupionych w ramach projektu do tablicy interaktywnej.

Zakupione pomoce dydaktyczne były dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.

 

Zrealizowane cele programu:

Na zajęciach zostały zrealizowane wszystkie tematy zgodnie z założonym harmonogramem.

Zajęcia wyrównawcze przyczyniły się do podniesienie poziomu wiedzy uczniów z języka angielskiego, z którego uzyskiwali słabe wyniki w nauce. Opracowany program zajęć umożliwił  dokładne zaplanowanie treści i metod realizowanych na zajęciach z uczniami.

         W celu weryfikacji postępów uczniów w nauce przeprowadzone zostały testy sprawdzające nabytą wiedzę na pierwszych zajęciach, pod koniec pierwszego semestru oraz na ostatnich zajęciach.

Analiza powyższych testów wykazała znaczny przyrost wiedzy u uczniów, zostały osiągnięte zamierzone cele takie jak wyrównanie zaległości z gramatyki oraz utrwalenie i poszerzenie zasobu słownictwa uczniów. Uczniowie rozwinęli również sprawności językowe takie jak rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie.

 

Rezultaty programu:

- Uczniowie rozwinęli sprawności językowe takie jak rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie.
- Przełamali niechęć do nauki języka angielskiego, uwierzyli w swoje możliwości. Chętnie zgłaszali się na zajęciach, nie bali się mówić w języku angielskim, byli świadomi swoich postępów w nauce.

 

Opracowanie: nauczyciel prowadzący zajęcia – mgr Paulina Oleś.